Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę     i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami). 

 

Rada Gminy 

uchwala: 

 

§ 1. 

 

Na podstawie wniosku przedłożonego przez Kobiórski Zakład Komunalny z dnia 20.12.2011r. zweryfikowanego przez Wójta, oraz autokorekty z dnia 25.01.2012r. zatwierdza się, taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, obowiązującą odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobiór, jak w załączniku   do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Przyjęta ninejszą uchwałą taryfa obowiązuje od 1.03.2012 do 28.02.2013. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakłąd Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2012r. - 28.02.2013r.
02 lutego 2012