05 września 2023
Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Kobiór na okres 3 lat

Działając na podstawie art. 24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Kobiórski Zakład Komunalny.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 6 września 2023r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat.

 

W okresie od 6 września 2023r. do 5 września 2026r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

Grupa
taryfowa

Rodzaj opłaty

Cena/stawka w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

od 1 do 12 m-ca

od 13 do 24 m-ca

od 25 do 36 m-ca

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Grupa I

Odprowadzanie ścieków

10,60

11,45

10,75

11,61

10,75

11,61

zł/m³

Opłata
abonamentowa

9,00

9,72

10,0

10,80

10,0

10,80

zł/m-c/odbiorcę

Grupa II

Odprowadzanie ścieków

10,60

11,45

10,75

11,61

10,75

11,61

zł/m³

Opłata
abonamentowa

6,00

6,48

6,00

6,48

6,00

6,48

zł/m-/odbiorcę

UWAGA: Do cen i stawek opłat netto określonych powyżej doliczono podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa I

Gospodarstwa domowe obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczane na podstawie faktur papierowych

Grupa II

Gospodarstwa domowe obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczane na podstawie faktur elektronicznych

 

DYREKTOR

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

 

mgr inż. Dariusz Kołoczek

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".