Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Na podstawie art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 72 póz. 747 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.):

 

Rada Gminy

uchwala:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Wprowadza się "Regulamin odprowadzania ścieków" zwany w dalszej części "regulaminem".

 2. Regulamin dotyczy zbiorowego odprowadzania ścieków realizujących za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobiór.

 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

  1. „ustawa" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.
   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 póz. 747 z późn. zm.),
  2. „umowa" - należy przez to rozumieć umowę o odprowadzanie ścieków zawartą
   w formie pisemnej, o której mowa w art. 6 ustawy o której mowa w pkt a),
  3. „odbiorca" - należy przez to rozumieć podmiot korzystający z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnie zawartej z Przedsiębiorstwem umowy, o której mowa w pkt b),
  4. „osoba korzystająca z lokalu" - osoba wskazana w art.2 pkt 3a) ustawy, o której mowa w pkt a),
  5. „przedsiębiorstwo" – przedsiębiorstwo kanalizacyjne prowadzące działalność
   w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  6. „urządzenie pomiarowe” – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE ODBIORU ŚCIEKÓW

 

§ 2

 

 1. Przedsiębiorstwo zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez sieć kanalizacyjną:

  1. odbiór ścieków o stanie i składzie umożliwiającym spełnienie wymagań jakościowych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym wydanym na podstawie odrębnych przepisów,
  2. odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w ilości określonej w warunkach przyłączenia do sieci,
  3. niezbędne naprawy urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
  4. niezwłoczne powiadomienie o przerwach w odbiorze ścieków,
  5. szybką reakcję na pisemne reklamacje odbiorców usług.
 1. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

 2. Wysokość dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach reguluje umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem i Odbiorcą.

 3. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 

§ 3

 

 1. Odbiorca usług powinien korzystać z sieci kanalizacyjnej i używać jej zgodnie
  z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

 2. Odbiorca jest zobowiązany do korzystania z usług przedsiębiorstwa w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
  a w szczególności do:

  1. utrzymania instalacji kanalizacyjnych w stanie technicznym umożliwiającym jej właściwe funkcjonowanie

  2. niedokonywania zmian bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

  3. utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze kanalizacyjne nie znajdują się
   w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

  4. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach urządzenia pomiarowego (w tym o zerwaniu plomby) oraz o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci kanalizacyjnej,

  5. odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej wyłącznie na warunkach określonych w umowie,

  6. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci kanalizacyjnej,

  7. pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu, w terminie do 14 dni roboczych,

  8. terminowego regulowania należności za odprowadzanie ścieków,

  9. umożliwiania osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

  10. montażu i utrzymania klap przeciwuderzeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

  11. dostarczający ścieki przemysłowe zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianie profilu produkcji, w wyniku której powstają ścieki mogące negatywnie wpływać na procesy ich biologicznego oczyszczania,

  12. informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków.

 

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 

 

§ 4

 

 1. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

 3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
  o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 4. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia Umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

 5. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie

 6. Podpisanie Umowy następuje po zrealizowaniu zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym przyłącza i podpisaniu przez strony protokółu odbioru.

 7. Przedsiębiorstwo zawiera Umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

 

 

§ 5

 

 1. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu odprowadzania ścieków.

 2. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.

 3. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do będących własnością lub eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń kanalizacyjnych

 4. Umowa określa miejsce wykonania usługi odbioru ścieków oraz granice odpowiedzialności technicznej za niezawodne działanie posiadanych urządzeń oraz przyłączy kanalizacyjnych.

 5. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia art. 10 i 11 ustawy.

 

§ 6

 

 1. Umowa o odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony w przypadku:

  1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

  2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączoną do sieci,

  3. z innych przyczyn istotnych z punktu widzenia Przedsiębiorstwa.

 

§ 7

 

 1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy
  w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie
  o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

 2. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

 3. Postanowienia ust. l i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego, wniosku o zawarcie Umów
  z osobami korzystającymi z lokali.

 4. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

 5. Nie wymaga zachowania formy pisemnej - aneksu - zmiana taryfy lub adresu do korespondencji w czasie obowiązywania umowy.

 6. Zmiana Odbiorcy usług powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy na pisemny wniosek nowego Odbiorcy.

 

§ 8

 

 1. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy

 3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. l Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 4. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 5. Ponowne przyłączenie do sieci (po wcześniejszym zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego) następuje po ustaniu powodu dla którego przyłącze zostało zamknięte oraz złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

 

 

§ 9

 

1. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie cen i stawek opłat oraz pomiarów ilości odprowadzanych ścieków.

2. Ceny i opłaty, o których mowa w pkt 1, zatwierdzone są przez Radę Gminy i obowiązują przez okres na który zostały uchwalone.

3. Przedsiębiorstwo ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie określonym w art. 24 ust. 7, 9 Ustawy.

 

§ 10

 

 1. Ilość odbieranych ścieków określa się na podstawie urządzeń pomiarowych.

 2. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o art. 27 ust. 5 Ustawy.

 

§ 11

 

 1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

 2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

 3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze i w umowie.

 

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

 

§ 12

 

Właściciele nieruchomości znajdujących się w obrębie zasięgu sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa muszą zostać przyłączone do niej, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 13

 

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci kanalizacyjnej nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli spełnione są warunki określone w tym rozdziale oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości względem sieci oraz przepustowością sieci kanalizacyjnej.

 2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do posiadanej sieci.

 3. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

 4. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
  z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej.

 5. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

 6. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Przedsiębiorstwo.

 

§ 14

 

 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy

2) określenie:

  1. rodzaju i parametrów odbiorczych,

  2. charakterystyki zużycia wody,

  3. rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

  4. przeznaczenia wody

  5. źródła zasilania w wodę

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu

  1. powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe)

  2. wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki

4) proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków

 1. Dla nieruchomości, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej określa dodatkowo:

  1. przewidywany rodzaj prowadzonej działalności,

  2. charakterystykę działalności, z uwzględnieniem stosowanych półproduktów, materiałów, środków i substancji, w szczególności takich które mogą mieć wpływ na skład odprowadzanych ścieków i funkcjonowanie oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej

  3. wielkość produkcji, charakterystykę zmienności odprowadzania ścieków w ciągu doby (np. równomiernie w ciągu doby lub tylko w określonych godzinach/porach dnia)

  4. skład chemiczny ścieków.

 1. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek

2) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu wraz z oznaczeniem granic i numerem nieruchomości w skali 1:500 lub 1:1000,

 1. Przedsiębiorstwo może udostępnić odpowiedni wzór wniosku o wydanie warunków technicznych.

 

§ 15

 

 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo
  w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1 informuje
  o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazuje powody, które uniemożliwiają podłączenie.

 3. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

 4. Warunki przyłączenia powinny określać:

  1. miejsce i sposób przyłączenie nieruchomości do kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

  2. miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego

  3. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków

 

§ 16

 

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia,
o których mowa w § 16, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnieniu warunków w niej określonych.

 

§ 17

 

 1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

 2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony
  w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 19, określa Przedsiębiorstwo.

 

 

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG KANALIZACYJNYCH

 

§ 18

 

 1. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) w Urzędzie Gminy Kobiór, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  3. niniejszy regulamin,

  4. warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

  1. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

  2. niniejszy regulamin.

  1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

  2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie
   z wydanymi warunkami technicznymi.

  3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
   i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

§ 19

 

 1. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy
  odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej

 2. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

 3. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej
  z przyłączem.

 

§ 20

 

Przedsiębiorstwo ma prawo do wypowiedzenia warunków technicznych przyłącza
w przypadku odprowadzania ścieków w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności z art. 28 ust. l ustawy oraz kodeksem karnym i kodeksem wykroczeń. Przedsiębiorstwu prawo wypowiedzenia przysługuje również w przypadku, gdy osoba, która uzyskała warunki techniczne, działa w sposób określony w art. 28 ust. 2 ustawy.

 

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 21

 

 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie
  o przyłączenie.

  1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

  1. datę odbioru,

  2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, studzienek, średnicy, materiałów i długości,

  3. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

  4. skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

  5. adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

  6. podpisy członków komisji.

 1. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ODPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 

 

§ 22

 

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji
  w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

  1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

  2. 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w ust. 1

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w odbiorze ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców,
  w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach
  lub ograniczeniach w odbiorze ścieków, o ile czas trwania nie przekracza 6 godzin.

 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości
  o ile planowany czas trwania przerwy w odbiorze ścieków nie przekracza 12 godzin.

 

§ 23

 

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

 4. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

  2. niezawinionego przez Przedsiębiorstwo przestoju w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej,

  3. konieczności przeprowadzenia niezbędnych planowanych lub awaryjnych napraw urządzeń kanalizacyjnych,

  4. działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

  5. potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego,
   a także potrzeb przeciwpożarowych.

 

 

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG SPOSÓB ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANA INFORMACJI W ZAKRESIE ZAKŁÓCEŃ W ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§ 24

 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

 

§ 25

 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

 

§ 26

 

 1. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków niezgodnie z regulaminem lub przerw w odbiorze ścieków, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie który umożliwi sprawdzenie zasadności reklamacji nie później jednak niż do 5 dni, od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

 2. Reklamacja może zostać wniesiona również w innych niż wymienione w ust. l przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

  2. przedmiot reklamacji,

  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

  5. numer i datę Umowy,

  6. podpis Odbiorcy.

 1. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji
  w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

 2. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

Odpowiedź winna zawierać:

  1. nazwę Przedsiębiorstwa,

  2. powołanie podstawy prawnej,

  3. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

  4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

  5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo,
   z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

 1. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

 3. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie za zgodą Odbiorcy usługi.

 4. Niezależnie od trybu reklamacji opisanych w pkt l i 2 § 27 Przedsiębiorstwo przyjmuje
  i będzie sprawdzało każdą reklamację telefoniczną.

 

§ 27

 

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępniane do wglądu wszystkim zainteresowanym:

  1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

  2. tekst jednolity „Regulaminu odbioru ścieków",

  3. jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

§ 29

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Rady Gminy Kobiór z 1 października 2002 r. nr XL/3/233/02 w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady nr IV/3/20/03 z 30 stycznia 2003 r.

 

§ 30

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Uchwała nr XXXVII/17/203/06 Rady Gminy Kobiór z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu odprowadzania ścieków
 
04 lipca 2006