04 lutego 2008
Uchwała nr  XV /99/08 Rady Gminy Kobiór z dnia  4 lutego 2008 r. w sprawie:  ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

 

Rada  Gminy

uchwala

 

§ 1

 

Ustalić dopłatę dla wszystkich grup odbiorców usług kanalizacyjnych w wysokości 3,50 zł netto od 1 m3 ścieków na czas obowiązywania taryfy w okresie od 1.03.2008 r. do 28.02.2009 r.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorowi Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr IV/13/07 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wysokości dopłaty do oczyszczenia 1 m3 ścieków

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjecia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".