12 lutego 2007
Uchwała nr  IV /13/07 Rady Gminy Kobiór z dnia  12 lutego 2007 r.  w sprawie  wysokości dopłaty  do oczyszczenia 1 m3  ścieków

Na podstawie  art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006  poz. 858 ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 mara 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada  Gminy

uchwala

 

§ 1

 

Ustala się stawkę dopłaty  do 1m3  ścieków bytowych i komunalnych  przyjmowanych do gminnej kanalizacji sanitarnej
dla  wszystkich  taryfowych grup odbiorców  w  wysokości  3,60 zł +VAT

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007r.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".