12 lutego 2007
Uchwała nr  IV/12/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy  za zbiorowe  odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej stosowanej przez Kobiórski Zakład Komunalny

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858 ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mara 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada  Gminy 

uchwala

 

§ 1

 

         Na podstawie wniosku przedłożonego przez Kobiórski Zakład Komunalny zweryfikowanego przez Wójta, Rada Gminy uchwala następującą taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, obowiązującą odbiorców usług kanalizacyjnych   na   terenie  Gminy Kobiór:

 

1.  Stawka opłaty  za odprowadzenie 1m3 ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej

7,20 zł    + VAT

 

2. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do sieci

      gminnej kanalizacji sanitarnej

 

 

LP.

Taryfowa grupa odbiorców

Opłata jednorazowa zł,- (netto)

1. I - gospodarstwa domowe

300,-  + VAT

2. II - obiekty użyteczności publicznej

500,- + VAT

3. III - podmioty gospodarcze

500,- + VAT

 

 

§ 2

 

Taryfa i opłaty wymienione w § 1 obowiązują w okresie od 1.03.2007r. do 29.02.2008r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi  Kobiórskiego  Zakładu Komunalnego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".