17 listopada 2005
Uchwała Nr XXXII/1/154/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2005rok

Na podstawie art. 13ust. ust. 1i 2 art 26 ust, 1 art. 109 art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada1998r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. Nr 15 z 2003r.poz.148ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tj. DZ.U. nr. 142 z 2001r. poz 1591ze zm.)

 

Na wniosek Wójta Gminy

 

RADA GMINY

uchwala:

 

§1

 

Wprowadza się w uchwale nr XXV/1/107/05 z dnia 22 lutego 2005r.r.  w sprawie budżetu gminy Kobiór na 2005r. następujące zmiany:

 

1/ zmniejsza się wydatki budżetowe  o kwotę 152 180,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 82 180,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 82 180,00 zł

    wydatki bieżące o kwotę 82 180,00 zł

w tym wynagrodzenia o kwotę 49 301,16 zł

 

Dział 900 - Gospodarka komunalna o ochrona środowiska o kwotę 70 000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 zł

wydatki majątkowe  o kwotę 70 000,00 zł

 

2/zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 152 180,00 zł

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 82 180,00 zł

 

Rozdział  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 82 180,00 zł

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 82 180,00 zł

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 70 000,00 zł

 

Rozdział  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 000,00 zł

dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakładów budżetowych o kwotę 70 000,00 zł

 

§ 2

 

Plan przychodów i wydatków Kobiórksiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Kobiórski Zakład Komunalny wyposażony zostaje w majątek, którym gospodarować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykaz majątku, w który wyposażony zostaje Kobióskie zakład Komunalny, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały nr ( dot. KZK - dotacja):

Pkt. 1-2: W związku z utworzeniem Kobiórskiego Zakładu Komunalnego określona została kwota dotacji oraz majątek, którym gospodarować będzie Zakład. 

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".