12 lutego 2009
Uchwała Nr XXV/177/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych

Na podstawie art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2007r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006r.Nr 123 poz. 858) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy uchwala

 

§1

Ustalić dopłatę dla pierwszej taryfowej grupy odbiorców usług kanalizacyjnych w wysokości 3,04 netto do 1m3 ścieków na czas obowiązywania taryfy w okresie od 01.03.2009r. do 28.02.2010r.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorowi Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze.

 

§3

Traci moc uchwała nr XV/99/08 z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie wysokości dopłaty do oszczyszczenia 1m3 ścieków

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".