17 maja 2005
Uchwała Nr XXVII/3/118/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 17 maja 2005r. w sprawie nadania Statutu Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 art.41 ust. 1 ustawy    z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o działalności komunalnej
( Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997r. z późn. zm.) oraz  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/5/52/03 z dnia 2 grudnia 2003r.

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1

 

Nadaje się Statut Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu – zakładowi budżetowemu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 4

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005r.

 

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XXVII/118/05 Rady Gminy Kobiór

z dnia 17 maja 2005r.

 

Statut

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne.

 

§ 1

 

Kobiórski Zakład Komunalny – zwany dalej „zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Kobiór.

§ 2

 

Swoją działalność Zakład prowadzi w formie zakładu budżetowego.

 

§ 3

 

Zakład może używać nazwy skróconej „K Z K Kobiór”.

 

§ 4

 

Siedzibą Zakładu jest Kobiór.

 

§ 5

 

Terenem działania Zakładu jest teren Gminy Kobiór oraz objęty granicami

administracyjnymi Województwa Śląskiego.

 

Rozdział II

 

§ 6

 

   Zakład prowadzi działalność komunalną w zakresie:

     - zbiorowego odprowadzania ścieków

     - modernizacji i remontów budynków i obiektów gminnych

     - utrzymywania porządku i czystości terenów gminnych i innych ogólnodostępnych   

     - utrzymywania gminnych terenów zielonych

     - zarządzanie w imieniu Wójta drogami gminnymi

     - utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz  gminnych zbiorników wodnych

     - utrzymywanie oświetlenia ulicznego

     - gospodarowania innymi powierzonymi mu obiektami gminnymi.

 

§ 7

 

Szczegółowo zakres zadań określa coroczny plan finansowy Zakładu, stanowiący podstawę jego gospodarki finansowej.

 

Rozdział III

Organizacja Zakładu

 

§ 8

 

Zakładem kieruje kierownik, który odpowiada za prawidłową działalność Zakładu.

 

§ 9

 

Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Wójt, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§ 10

 

Kierownik dokonuje czynności prawnych w granicach upoważnień udzielonych mu przez Wójta.

 

§ 11

 

Szczegółowo organizację Zakładu określa jego Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

Tryb przewidziany  dla wprowadzenia regulaminu organizacyjnego ma zastosowanie również do wprowadzenia w nim zmian.

 

§ 12

 

Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy i zatrudnia oraz zwalnia pracowników, a także realizuje inne obowiązki i prawa pracodawcy.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa.

 

§13

 

Zakład prowadzi działalność na zasadzie zakładu budżetowego samobilansującego się.

 

§14

 

Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi roczny plan finansowy, sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

§15

 

Za prawidłową gospodarkę finansową Zakładu odpowiada Kierownik.

 

Rozdział V

Postanowienia Końcowe.

 

§16

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dacie określonej uchwałą go wprowadzającą.

 

§17

 

Zmiany Statutu wymagają formy właściwej dla jego wprowadzenia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".