Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1

 

Utworzyć zakład budżetowy pod nazwą Kobiórski Zakład Budżetowy – zwany dalej „zakładem” – dla celów prowadzenia gospodarki komunalnej.

 

§ 2

 

Szczegółowy zakres i zasady funkcjonowania Zakładu określi jego statut.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/5/52/03 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
02 grudnia 2003