11 lutego 2010
UCHWAŁA NR XXXV/243/10 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006r Nr 123 poz. 858 z póżn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.)

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1.

Ustalić dopłatę dla pierwszej taryfowej grupy odbiorców usług kanalizacyjnych w wysokości 2,32 netto do 1m3 ścieków na czas obowiązywania taryfy w okresie od 01.03.2010 do 28.02.2011r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorowi Kobiórskiego Zakładu Komunalnego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".