07 lutego 2013
UCHWAŁA NR XXI/154/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej  taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami)

na wniosek Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z dnia 18.01.2013r.

 

Rada Gminy
uchwala

 

§ 1.

Przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej uchwalonej uchwałą Nr XIII/81/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 lutego 2012 r. na okres jednego roku tj. od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorowi Kobiórskiego Zakładu Komunalnego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".