30 stycznia 2014
UCHWAŁA NR XXIX/206/14 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Na podstawie art. 18 ust ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 5941 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. Nr 45 z 2011 r. poz. 236ze zm.) oraz art. art. 14 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
W § 6 Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego będącym załącznikiem do uchwały nr XXVIII/5/130/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 lipca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu, po tirecie pierwszym dodaje się tiret o treści " – przyjmowanie do oczyszczenia ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty opublikowania.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".