Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Na podstawie wniosku przedłożonego przez Kobiórski Zakład Komunalny z dnia 19.12.2013r. zweryfikowanego przez Wójta, oraz autokorekty z dnia 22.01.2014r. zatwierdza się, taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, obowiązującą odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobiór, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Przyjęta ninejszą uchwałą taryfa obowiązuje od 1.03.2014r. do 28.02.2015r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz dyrektorowi Kobiórskiego Zakładu Komunalnego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXIX/205/14 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2014r. - 28.02.2015r.
30 stycznia 2014