27 kwietnia 2016
UCHWAŁA NR RG.0007.96.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139), na wniosek Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z dnia 11.01.2016r.


Rada Gminy
uchwala:


§ 1.


Przedłuża się na okres jednego roku czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanieścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej zatwierdzonej uchwałą Nr RG.0007.20.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lutego 2015r. „w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór, na okres 1.03.2015r. - 29.02.2016r."


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Dyrektorowi Kobiórskiego Zakładu Komunalnego.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".