Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków1) ( t.j. Dz.U. z 2006r Nr 123 poz. 858 z póżn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.)

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1.

Ustalić dopłatę dla pierwszej taryfowej grupy odbiorców usług kanalizacyjnych w wysokości 1,82 zł netto do

1m3 ścieków na czas obowiązywania taryfy w okresie od 01.03.2011 do 29.02.2012r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR III/18/11 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych
27 stycznia 2011