Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".

(tekst jednolity)

 

Załącznik do Uchwała Rady Gminy Kobiór z 1 października 2002 nr XL/3/233/02

w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady nr IV/3/20/03 z 30 stycznia 2003

 

 

KOBIÓR,wrzesień 2002 r.

             

Spistreści:

 

RozdziałI Postanowienia ogólne

Rozdział II Warunki przyłączenia do sieci

Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów

Rozdział IV Obowiązki Usługodawcy

Rozdział V Obowiązki Usługobiorcy

Rozdział VI Sposób rozliczeń

Rozdział VII Prawa Usługobiorcy

Rozdział VIII Prawa Usługodawcy

Rozdział IX Postanowienia końcowe

 

RozdziałI

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego na terenie gminy Kobiór.

 2. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

 3. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia ”ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2.

 1. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Usługobiorcą”.

 2. „Usługodawcą” w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest podmiot powołany do realizacji zadania wymienionego w ust.1

§ 3.

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy
  i Usługobiorcy wynikających z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Usługodawcą a właścicielami lub administratorami obiektów
  z których ścieki sanitarne są odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej.

§ 4.

 1. Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy na odprowadzanie ścieków, zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.

Rozdział II

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 5.

Zakres budowy urządzeń kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Usługodawcę lub przez Usługobiorcę jest następujący:

 1. Usługodawca zapewnia realizację budowy i rozbudowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę Kobiór w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym
  w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji;

 2. każda nieruchomość na terenie gminy w której powstają ścieki sanitarne a jej odległość od sieci gminnej kanalizacji sanitarnej nie przekracza 35,00 mb, musi być podłączona do tej sieci;

 1. realizację budowy przyłączy do sieci w przypadku obiektów dla których został spełniony powyższy warunek oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca;

 2. budowa gminnej kanalizacji sanitarnej (sieci głównej) jest finansowana z środków usługodawcy przy zaangażowania wszelkich dostępnych środków pomocowych, pożyczek, kredytów i dotacji;

§ 6.

 1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Usługodawcy, mogą oni wybudować na własny koszt,
  w porozumieniu z Usługodawcą i Urzędem Gminy Kobiór, urządzenia kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 podlegają przekazaniu Gminie Kobiór lub Usługodawcy na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 7.

 

Przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie.

Warunkiem zawarcia i podpisania umowy jest spełnienie następujących warunków:

 • wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz wydanie warunków technicznych

 • zatwierdzenie przez Urząd Gminy dokumentacji technicznej wykonania przyłącza

 • podpisanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza przy udziale inwestora, wykonawcy
  i Usługodawcy , poprzedzone wykonaniem powykonawczego pomiaru geodezyjnego

 

§ 8.

 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Usługodawcy wniosek o przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

 

§ 9.

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 pkt. 2 określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Do wniosku, Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

 2. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:1000.

§ 10.

 1. Usługodawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

 3. Warunki przyłączenia określają:

  1. miejsca i sposób przyłączenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami Usługobiorcy,

  2. miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków

  3. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków ,

  4. termin ważności warunków przyłączenia.

§ 11.

W przypadku utworzenia przez Urząd Gminy gminnej jednostki organizacyjnej dla obsługi gospodarki ściekowej w Gminie, podmiot ten będzie upoważniony do przyjmowania zleceń od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Warunkiem realizacji przyłącza przez tę jednostkę jest umowa o wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Umowa powyższa określa:

 1. strony zawierające umowę,

 2. zakres prac projektowych, budowlano-montażowych oraz prac związanych
  z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych,

 3. sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych
  w warunkach przyłączenia,

 4. terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,

 5. przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków,

 6. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

 7. podmiot zarządzający przyłączem po wykonaniu.

 

§ 12.

 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

 2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony
  w protokołach, których wzory określa Usługodawca.

 4. Wzór umowy o wykonanie przyłączenia stanowi zał. 2; wzór protokołu i przekazania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 13.

 1. Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem.

Podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków następuje po zrealizowaniu zgodnie
z uzgodnionym projektem technicznym przyłącza i podpisaniu przez strony protokółu odbioru (zał.3).

 1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego z którego odprowadzane są ścieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym bądź nieuregulowanym stanie prawnym.

 2. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest
  z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

 3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane urządzenia pomiarowe zgodnie
   z obowiązującymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Usługodawcą,

  2. możliwy jest jednoczesny odczyt urządzeń,

  3. wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między urządzeniami pomiarowymi zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

  4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania odbioru ścieków do lokalu bez zakłócenia odbioru w pozostałych lokalach.

  1. Usługodawca może zawrzeć umowę w szczególnym przypadku z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki o których mowa w ust. 4.

§ 14.

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art.8 ustawy.

 3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 15.

 

Umowa, o której mowa w § 13 ust.1 zawiera postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

 2. sposobu i terminów rozliczeń,

 3. praw i obowiązków stron umowy,

 4. procedur i warunków kontroli urządzeń pomiarowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 5. ustaleń, o których mowa w art. 18 ustawy,

 6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 7. wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu

§ 16.

 

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.11 ustawy.

 

§ 17.

 

Zmiana Usługobiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym Usługobiorcy.

 

§ 18.

 

 

Integralną część umowy na odprowadzanie ścieków stanowi załącznik określony w § 9 pkt. 1 Regulaminu składany przez Usługobiorcę i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający rodzaj, ilość, a w przypadku Usługobiorców przemysłowych również jakość odprowadzanych ścieków.

 

Rozdział IV

Obowiązki Usługodawcy

 

§ 19.

 

Usługodawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji zadania odprowadzania ścieków sanitarnych w sposób ciągły i niezawodny.

 

§ 20.

 

Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci kanalizacyjnej.

 

§ 21

 

Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
z siecią kanalizacyjną tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości.

 

§ 22.

 

Usługodawca zawiadamia Usługobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych odprowadzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

 

§ 23.

 

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie na odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania przez Usługodawcę informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług .

Udzielenie informacji na żądanie Usługobiorców następuje w ciągu:

 1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

 2. 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

 3. 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozdział V

Obowiązki Usługobiorcy

 

§ 24.

 

Osoba zamierzająca korzystać z usług odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

 

§ 25.

 1. Usługobiorca zapewnia niezawodne działanie urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane.

 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się
  z obowiązków określonych w pkt. 1.

§ 26.

 

Usługobiorca natychmiast powiadamia Usługodawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

 

§ 27.

 

Usługobiorca powiadamia Usługodawcę o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

 

 

§ 28.

 

Usługobiorca powiadamia Usługodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 

§ 29.

 

Dostarczający ścieki powiadamia natychmiast Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

 

§ 30.

 

Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za odprowadzanie ścieków.

 

§ 31.

 

Usługobiorcy zobowiązani są do odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy
i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a w szczególności nie wprowadzania do sieci wód powierzchniowych i drenażowych

 2. informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody,

 3. korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział VI

Sposób rozliczeń

 

§ 32.

 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków.

 

§ 33.

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

 2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej przez usługobiorcę według wskazań wodomierza.

 3. W przypadku używania przez odbiorcę wody z własnego źródła, miejsce zamontowani wodomierza na instalacji doprowadzającej oraz konieczność dokonania jej niezbędnych przeróbek uszczelniających ustala usługodawca.”

 

§ 34.

 

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z tych wodomierzy.

 

§ 35.

 

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody, a tym samym ilości odprowadzonych ścieków określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

 

§ 36.

 

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 3-ch miesięcy przed awarią.

 

§ 37.

 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt Usługobiorcy.

 

§ 38.

 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej uiszczania.

 2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§ 39.

 

Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

 

§ 40.

 

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

 

§ 41.

 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

 2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy na odprowadzanie ścieków.

Rozdział VII

Prawa Usługobiorcy

 

§ 42.

 

Usługobiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi.

 

§ 43.

 

Usługodawca na wniosek Klienta- usługobiorcy ,udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach.

 

§ 44.

 

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

Odszkodowania nie mogą dotyczyć szkód powstałych na skutek awarii na sieci jakie wystąpiły w pomieszczeniach z posadzką położoną poniżej terenu.

 

§ 45.

 

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych służących określeniu ilości odprowadzonych ścieków. Sposób reklamacji określa umowa. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań urządzenia pomiarowego przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.

 

Rozdział VIII

Prawa Usługodawcy.

 

§ 46.

 

Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci i zawarcia umowy jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia faktu, że usługobiorca odprowadza ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i zawartą umową ,usługodawca może od chwili stwierdzenia tego faktu do czasu usunięcia nieprawidłowości naliczać za odprowadzone ścieki trzykrotność stawki ustalonej w taryfie, o ile nie zdecyduje o trwałym odłączeniu przyłącza. W powyższym przypadku od momentu stwierdzenia nieprawidłowości do chwili całkowitego usunięcia nieprawidłowości ,usługobiorca będzie obciążony 3-krotną stawką za odprowadzane ścieki jeśli usługobiorca nie zdecyduje o trwałym odcięciu przyłącza.

 

§ 47.

 

Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 13 niniejszego Regulaminu.

 

§ 48.

 

Usługodawca może odciąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

 

Ponowne odblokowanie przyłącza nastąpi po wniesieniu przez usługobiorcę opłaty za czynności odbiorowo-kontrolne.

 

§ 49.

 

Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

 

§ 50.

 1. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

 2. Usługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które wraz
  z legitymacją służbową stanowią podstawę do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

 

§ 51.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr XL/3/233/02 z dnia 1 października 2002r.

Rady Gminy Kobiór.

 

§ 52.

 

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz ustawa „O porządku i czystości w Gminach” z 13 .09.1996 z późniejszymi zmianami.

 

§ 53.

 

Usługodawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania Usługobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego Regulaminu.

Kobiór, dn. ........................2003r.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu

 

WNIOSEK

o przyłączenie obiektu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

(wzór)

Nazwisko i imię / Nazwa .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres zamieszkania /Siedziba .......................................................................................................

...................................................................................................................................................

NIP..............................................................................................................................................

 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

dla nieruchomości położonej przy ul....................................................................................................

( działka nr .....................................).

1. Ilość odprowadzanych ścieków

 1. ścieki bytowe .......................................................... m3/d

BZT5 ..........................................................................................

ChZT .........................................................................................

zawiesina ogólna........................................................................

substancje ekstrahujące się eteremnaftowym.............................

azot ogólny ...............................................................................

fosfor ogólny...........................................................................

metale ciężkie ...........................................................................

pH .............................................................................................

temperatura ...............................................................................

 

3. Charakterystyka techniczna obiektu , z którego odprowadzane będą ścieki:

 1. powierzchnia użytkowa ...................................... m2

 2. wyposażenie sanitarne:

 • umywalka ........................................... szt.

 • wanna ................................................. szt.

 • natrysk ............................................... szt.

 • zlewozmywak .................................... szt.

 • ubikacja .............................................. szt.

 • ............................................................. szt.

 • sposób przygotowania ciepłej wody .................................................................................

 

4. Ilość zamieszkałych osób ...........................................................................

5. Powierzchnia działki ogółem ...............................................................................................m2

                  w tym: powierzchnia zabudowy ...............................................................................m2

                                powierzchnia terenów zielonych ......................................................................m2

6. Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków: rozpoczęcia odprowadzania ścieków: .......................

 

 

....................................................................

podpis

 

Załączniki:

 

1.Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

2. Mapasytuacyjno-wysokościowa (aktualna)

 

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
30 stycznia 2003