16 sierpnia 2005
Uchwała Nr XXIX/4/139/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej stosowanych przez nowotworzony Kobiórski Zakład Komunalny.

Na podstawie art. 24 a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. Nr142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1

 

Uchwala się ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w gminie Kobiór stosowanych przez nowotworzony Kobiórski Zakład Komunalny w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Dla grupy odbiorców usług – gospodarstwa domowe ustala się dopłatę w wysokości 4,60 zł za oczyszczenie
1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

 

§ 3

 

Opłaty obowiązują w okresie od 01.09.2005 r. do 28.02.2007 r.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

 

Załącznik

do uchwały Nr XXIX/4/139/05

Rady Gminy Kobiór

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

 

Stawki cen i opłat za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej stosowanych przez nowotworzony
Kobiórski Zakład Komunalny.

 

1.  Ustala się cenę odprowadzenia i oczyszczenia 1 m3 ścieków bytowych i komunalnych na oczyszczalni

     ścieków „Wschód” w wysokości 7,60 zł.

 

2.  Ustala się stawki opłat za zrzut ścieków bytowych i komunalnych do gminnej kanalizacji sanitarnej zamieszczonych
     w poniższej tabeli:

 

Wyszczególnienie

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Odprowadzanie  ścieków [zł/m3]

3,00 zł  + VAT

7,60 zł  + VAT

7,60 zł  + VAT

 

Grupa I – Gospodarstwa domowe

Grupa II – Obiekty użyteczności publicznej

Grupa III – Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

 

Stawki cen i opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych kosztów utrzymania systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią ścieków „Wschód”.

Copyright © 2005(2020) by "KZK Kobiór" Webmaster - Grzegorz Strączek - Email - Wszelkie prawa do tej strony są zastrzeżone przez "KZK Kobiór".